Gordon farmhouse photograph   Save
Gordon farmhouse photograph
Description: This photograph is part of a series of photographs taken by the Ohio Department of Agriculture documenting farms in Ohio. It shows the Gordon family farmhouse owned by J.F. Gordon near Jamestown, Ohio. Gordon's farm spanned 150 acres. View on Ohio Memory.
Image ID: SA726AV_B01F25_004_1
Subjects: Agriculture--Ohio; Farming; Barns; Farmhouses; Rural Life
Places: Jamestown (Ohio); Greene County (Ohio)